Stanovy Penguin's ski clubu Ostrava

1) Úvodní ustanovení
I. Název, sídlo a postavení Spolku
 1. Název Spolku je: Spolek Penguin´s ski club Ostrava (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku se nachází na adrese Balbínova 572, Ostrava – Petřkovice, 725 29.
 3. Kancelář Spolku se nachází na adrese Partyzánské náměstí 1744/4a, 70200 Ostrava.
 4. Změna sídla Spolku je možná i bez změn těchto Stanov (dále jen „Stanovy“), a to rozhodnutím výkonného výboru Spolku.
 5. Spolek je dobrovolnou, samosprávnou, nepolitickou, demokratickou, nezávislou, samostatnou právnickou osobou, která má právní osobnost, tj. je způsobilá mít v mezích právního řádu práva, povinnosti a svéprávnost, je způsobilá právně jednat.
 6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami. Úplné znění Stanov je uloženo v sídle Spolku.
II. Účel a poslání Spolku, vedlejší činnost Spolku
 1. Účelem Spolku je:
  • organizace sportovní činnosti a vytváření materiálních a tréninkových podmínek;
  • profesionální výuka lyžování a sportovní příprava dětí;
  • vedení členů Spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel;
  • spolupráce s ostatními zájmovými organizacemi působícími ve stejné oblasti;
 2. Posláním Spolku je propagovat alpské lyžování, přispět k rozvoji této zájmové činnosti a k zachování myšlenek a výsledků práce předchůdců, jež tuto zájmovou činnost vykonávali.
 3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost spočívající podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, spočívá-li účel takové vedlejší činnosti v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
 4. Předmětem podnikání Spolku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 5. Výkonný výbor Spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto Stanov o změně či doplnění předmětu podnikání Spolku.
 6. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy Spolku.
III. Jednání za Spolek
 1. Za Spolek navenek jedná a Spolek zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán Spolku. Statutární orgán zajišťuje také správu Spolku. Za Spolek jedná a podepisuje předseda výkonného výboru Spolku.
 2. Jiné osoby jsou oprávněny jednat za Spolek výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění.
2) Členství
I. Vznik a podmínky členství
 1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit. Členové Spolku neručí za jeho dluhy.
 2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami Spolku a to na základě písemné přihlášky a rozhodnutí o jeho přijetí výkonným výborem. Na členství ve Spolku není právní nárok.
 3. Je-li členem Spolku nezletilé dítě, zastupuje jej jeho zákonný zástupce.
 4. Dalšími podmínkami vzniku členství je:
  • zaplacení stanoveného členského příspěvku;
  • písemné prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se zněním Stanov spolku, k těmto přistupuje a souhlasí s podmínkami členství ve Spolku;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů v Seznamu členů a veškeré písemné dokumentace vedené Spolkem;
 5. Členství jednoho z manželů nezakládá členství druhého z manželů.
 6. Členství ve Spolku je stejného druhu.
II. Zánik členství, převod členství
 1. Členství ve Spolku zaniká:
  • Dobrovolným vystoupení člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu sídla Spolku, a to bez náhrady;
  • Vyloučením rozhodnutím výkonného výboru Spolku z důvodu:
   1. Nezaplacení členského poplatku, ani v dodatečné 15 denní lhůtě, ačkoliv byl na následky nezaplacení a možnost vyloučení ze Spolku písemně upozorněn;
   2. Závažného porušení nebo opětovného méně závažného porušení povinností vyplývající z členství ve Spolku
 2. O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje výkonný výbor Spolku, a to nadpoloviční většinou jeho členů. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a obsahovat poučení o právu vyloučeného člena podat ve lhůtě 15-ti dnů návrh na jeho přezkoumání ke kontrolní komisi.
 3. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na adresu jím uvedenou v přihlášce ke členství případně na jinou jím sdělenou korespondenční adresu. Jestliže se takto nepodaří doručit písemnost, považuje se třetí den od odeslání nedoručené zásilky za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
 4. Vyloučený člen je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení ze Spolku, písemně požádat kontrolní komisi o přezkoumání takového rozhodnutí. Kontrolní komise takovou žádost přezkoumá nejpozději do 3 měsíců od jejího doručení.
 5. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení potvrdí nebo jej zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto Stanovám, rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
 6. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech Spolku, ledaže výkonný výbor Spolku rozhodl jinak.
 7. Členství ve Spolku není převoditelné.
III. Práva a povinnosti členů Spolku
 1. Člen Spolku má zejména tato práva:
  • účastnit se akcí organizovaných Spolkem;
  • účastnit se jednání výkonného výboru nebo kontrolní komise, pokud se jedná o jeho osobě, jeho návrzích, podnětech nebo stížnostech;
  • podávat podněty, stížnosti nebo návrhy;
  • být odměňován za práci ve prospěch Spolku;
  • být informován o činnosti Spolku;
 2. Člen Spolku má zejména tyto povinnosti:
  • dodržovat stanovy Spolku;
  • platit členské příspěvky a náklady na soustředění ve stanovené výši a termínu;
  • s dostatečným předstihem informovat o neúčasti dítěte na přihlášení akci (zimní a letní soustředění a tréninkové dny). Při nedodržení tohoto bodu musí člen uhradit vzniklé náklady, na které se vztahují storno poplatky, jejichž výše je určena aktuálním vnitřním předpisem Spolku schváleným a vydaným výkonným výborem.
  • řádně hospodařit se svěřeným majetkem Spolku;
  • nepoškozovat svým jednáním dobré jméno a pověst Spolku, svou činností přispívat k jeho rozvoji a dosahování účelu, pro který byl Spolek založen;
3) Orgány spolku
I. Společná ustanovení
 1. Orgány spolku jsou výkonný výbor a kontrolní komise.
 2. Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu Spolku, se zavazuje, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
 3. Členem orgánu Spolku může být jen plně svéprávný člen Spolku, který s funkcí vyslovil souhlas.
 4. Funkční období volených orgánů je tříleté, opakovaná volba je přípustná.
 5. Orgány Spolku rozhodují usnesením, o kterém se pořizuje zápis. Není-li v těchto Stanovách určeno jinak, usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.
II. Výkonný výbor
 1. Výkonný výbor Spolku je nejvyšším orgánem Spolku a zároveň plní působnost statutárního orgánu. Rozhoduje ve všech organizačních, ekonomických a personálních záležitostech Spolku.
 2. Výkonný orgán Spolku je kolektivní, tříčlenný, vždy má předsedu, místopředsedu a tajemníka, je složen ze zakladatele Spolku, kterým je Mgr. Daniel Klos a z dalších dvou členů.
 3. Členy výkonného výboru jsou:
  • Mgr. Daniel Klos – předseda výboru ;
  • Ing. Martin Lukáš – místopředseda výboru;
  • Ing. Martina Šticová– tajemník;
 4. Zanikne-li členství určité osoby ve výkonném výboru před uplynutím funkčního období, zvolí si zbývající členové výkonného výboru jejího nástupce pouze pro dobu do skončení funkčního období člena, jehož funkční období skončilo předčasně. Není-li toto možné, zvolí členy výkonného výboru kontrolní komise.
 5. Výkonný výbor Spolku v rámci působnosti nejvyššího orgánu zejména:
  • určuje hlavní zaměření činnosti Spolku;
  • rozhoduje o změně Stanov;
  • schvaluje výsledek hospodaření Spolku a rozpočet Spolku;
  • schvaluje výši všech členských příspěvků;
  • rozhoduje o nakládání s majetkem Spolku, přičemž pro tyto účely přijímá písemné Zásady o hospodaření s majetkem Spolku;
  • volí a odvolává své členy a členy kontrolní komise;
  • schvaluje a vydává organizační řád Spolku a další vnitřní předpisy Spolku, ve kterých jsou upravovány právní poměry Spolku;
  • schvaluje smlouvu o výkonu funkce, je-li uzavřena;
 6. Výkonný výbor v rámci působnosti statutárního orgánu zejména:
  • Sestavuje návrh rozpočtu Spolku, hospodaří podle něho a odpovídá za řádné hospodaření Spolku;
  • Udržuje a pečuje o majetek Spolku a vede jeho evidenci;
  • Rozhoduje o pracovněprávních záležitostech;
  • Vyhotovuje zprávu o činnosti Spolku;
 7. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Výkonný výbor svolává předseda výkonného výboru a zasedání výkonného výboru také řídí, nepověří-li tímto jiného člena výkonného výboru.
 8. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomen předseda výkonného výboru a nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.
 9. O průběhu zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, jak a kdy se zasedání výkonného výboru konalo, kdo je zahájil, kdo jej řídil, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. K tomuto zápisu se připojí předložené návrhy a listina přítomných.
 10. Zasedání výkonného výboru se je oprávněn účastnit každý člen Spolku, který má uhrazeny veškeré členské příspěvky a jiné stanovené poplatky.
 11. Přechod působnosti nejvyššího orgánu spolku na shromáždění dle ustanovení § 247 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
III. Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy.
 2. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 3. Kontrolní komise je tříčlenná.
 4. Členy kontrolní komise jsou:
  • Markéta Miranová;
  • Jakub Vavřík;
  • Bc. Anna Sotolářová;
4) Hospodaření spolku
 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z příspěvků členů, dotací, příspěvků ze státního rozpočtu a státních fondů, popř. od územně samosprávných celků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, včetně darů sponzorských, z nadačních grantů, z příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku, popř. z jiných ad hoc příjmů.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využity k dosažení účelu Spolku.
 3. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výkonný výbor Spolku.
 4. Podrobnosti hospodaření spolku budou upraveny v samostatném vnitřním předpisu Spolku schváleném a vydaném výkonným výborem Spolku.
5) Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.
 2. Znění těchto Stanov bylo schváleno výkonným výborem, jenž zasedal dne 20. 10. 2016, jehož zasedání bylo potvrzeno zápisem ze dne 20. 10. 2016. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich přijetí.
Mgr. Daniel Klos
předseda výkonného výboru
Ing. Martin Lukáš
místopředseda výkonného výboru
Ing. Martina Šticová
tajemník